Thông báo gia hạn thời gian giảm 2% học phí của Học phí của 2 năm học 202-2021
Thông báo gia hạn thời gian giảm 2% học phí của Học phí của 2 năm học 202-2021
04/03/2021

  - Thời gian gia hạn nộp học phí học kỳ 2/2020-2021 đến hết ngày 20/03/2021.

  - Hình thức nộp học phí: Nộp chuyển khoản.

*/- Sinh viên nộp chuyển khoản chú ý: Sinh viên chuyển khoản số tiền học phí sau khi đã trừ 2%.
 

-LNTĐ-

adpadmin@dtu.edu.vn