Thông báo nghỉ học để khắc phục hậu quả do bão số 9 (Molave) gây ra