254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

NHỮNG ĐIỀU NHÀ TUYỂN DỤNG MONG CHỜ Ở THẾ HỆ Z TRONG THẾ GIỚI BÌNH THƯỜNG MỚI (PART 2)

11 Tháng Mười, 2021

🔶 Learn và Unlearn

 

Việc học thì là cụm từ khá dễ hiểu dành cho Gen Z, tốc độ thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ, chỉ có tri thức mới là vũ khí mạnh nhất để đưa các bạn trẻ đến được phương trời các bạn muốn ghé thăm.

 

Tuy nhiên, đây mới chỉ là một nửa trong yêu cầu của các ông chủ, họ trông chờ nhiều hơn cả thế. Tại sao lại là “unlearn”? Điều này có nghĩa rằng bạn phải chấp nhận xóa bỏ những cái kiến thức cũ để học tập những điều mới phù hợp với thị trường và thời đại.

 

Các bạn phải có can đảm “cầm được thì buông được, học được thì buông được” để có một tâm thế sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra, và ngay cả khi thất bại thì chúng ta vẫn luôn tích cực và mạnh mẽ để có một khởi đầu lại vượt trội hơn nữa.

 

Đồng thời với đó, diễn giả cũng gửi lời khuyên đến các bạn trẻ hãy luôn dũng cảm đón nhận thất bại bởi chỉ khi sai chúng ta mới có thể vươn lên và thành công hơn trước

 

🔶 Công cụ Online

 

Một cụm từ vô cùng thân thuộc với thế hệ Z, và xu hướng online không còn xa lạ với những bạn trẻ đang tìm kiếm công việc cho chính mình.

 

Tuy nhiên, ở buổi talkshow, các diễn giả cũng chia sẻ rằng Online không hẳn lúc nào cũng chỉ dùng để nói về xu hướng nghề nghiệp, mà nó còn được coi như một công cụ để phát triển.

 

Và có những ngành nghề mà chúng ta không thể thay đổi được cốt lõi và chính nó là nền tảng vững chắc để phát triển hơn khi làm online. Một lời khuyên cho các bạn sinh viên Gen Z rằng, chúng ta phải hiểu rộng hơn về từ “Online” và sự phát triển tốt nhất là vẫn là song hành đồng đều cả công việc offline và online.

 

----------

Với những điều bí mật được các diễn giả có bề dày kinh nghiệm tại các tập đoàn lớn chia sẻ tin rằng các bạn sinh viên đã có cái nhìn tổng quan hơn và phần nào đưa ra được phương hướng cho bản thân trong hành trình theo đuổi công việc mơ ước.

 

Chuẩn bị sẵn sàng về những kiến thức và kỹ năng nhưng không quên phát triển insight bản thân. Đồng thời, ngay bây giờ hãy bắt tay vào hành động tìm kiếm giá trị sống của bản thân và đặc biệt tích cực dấn thân rèn dũa và tôi luyện bản thân mình, sẵn sàng đương đầu với thách thức và đón nhận những cơ hội của thời đại.

 

THINGS EMPLOYERS LOOK FOR IN GENERATION Z IN THE NEW NORMAL WORLD (PART 2)

 

🔶 Learn and Unlearn

 

Learning is a fairly understandable phrase for Gen Z, the speed of change is fast and powerful, only knowledge is the most powerful weapon to bring young people to the land they want to visit.

 

However, this is only half of the requirements of the bosses, they expect more than that. Why “unlearn”? This means that you have to accept to erase the old knowledge to learn new things that are suitable for the market and the times.

 

You must have the courage to "hold it, let it go and learn to let it go" to have a ready attitude for all possible situations; even when we fail, we are always positive and strong for an even better start.

 

At the same time, the speaker also advises young people to always be brave to accept failure because only when we are wrong can we rise and be more successful than before.

 

🔶 Online Tools

 

A phrase that is extremely familiar to Generation Z, and the online trend is no stranger to young people looking for work for themselves.

 

However, at the talk show the speakers also shared that Online is not always only used to talk about career trends, but it is also considered as a tool for development.

 

And there are professions that we cannot change the core and itself is a solid foundation for further development when working online. One piece of advice for Gen Z students is that we have to have a broader understanding of the word "Online" and the best development is still parallel work both offline and online.

 

----------

With the secrets shared by experienced speakers at large corporations/companies, it is believed that the students have a better overview and partly give direction for themselves in pursuit dream job.

 

Be prepared with knowledge and skills but do not forget to develop insight. Concurrently right now, let's embark on the action of finding your own life value and especially actively engaged in training and refining yourself, ready to face challenges and accept the opportunities of life.