254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Đội ngũ giảng viên của Chương trình bao gồm các Giáo sư, Tiến sĩ đến từ ĐH Troy, ĐH Keuka và các giảng viên giàu kinh nghiệm, được trực tiếp ĐH Troy và ĐH Keuka kiểm tra và đánh giá năng lực nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.

Giảng viên

TS Nguyễn Chinh Chiến

Trình độ:Tiến sĩ

Trường:Trường Đại học Laval, Canada

Môn học: Introduction to Chemistry

Chức vụ:Giảng viên - Viện Nghiên cứu & Phát triển công nghệ cao - Đại học Duy Tân

Địa chỉ: Đà Nẵng

Email: nguyenchinhchien@duytan.edu.vn

Website:

Lý lịch:

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Hóa học

2009

Thạc sĩ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Hóa phân tích

2012

Tiến sĩ

Trường Đại học Laval, Canada

Công nghệ Hóa

2018

Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Chức vụ

9/2009 – 11/2011

Học viên cao học

Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế

 

03/2012 -08/2012

Nghiên cứu viên

Viện KHCN Việt Nam

 

09/2012-06/2013 

Nhân viên

Trung tâm đo lường chất lượng II

 

09/2013-06/2018

Nghiên cứu sinh

Đại học Laval, Quebec, Canada

 

09/2018-08/2019

Sau tiến sĩ

Đại học Laval, Quebec, Canada

 

09/2019-nay

Nghiên cứu viên kiêm Giảng viên

Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

 

Các công trình khoa học đã công bố  (trong 05 năm gần nhất)

TT

Tên công trình
(sách, giáo trình, bài báo,...)

Là tác giả hoặc đồng tác giả công trình

Nơi công bố
(tên nhà xuất bản, tạp chí đã đăng)

Năm xuất bản, công bố

Bài báo khoa học

1

MXenes: Applications in electrocatalytic, photocatalytic hydrogen evolution
reaction and CO2 reduction

Tác giả liên hệ

Molecular Catalysis

2020

2

Tailoring porous structure, reducibility and Mn4+ fraction of ε-MnO2
microcubes for the complete oxidation of toluene

Đồng tác giả

Applied Catalysis A, General

2020

3

Mainstream avenues for boosting graphitic carbon
nitride efficiency: towards enhanced solar lightdriven photocatalytic hydrogen production and
environmental remediation

Tác giả liên hệ

Journal of Materials Chemistry A (2020)

2020

4

Photocatalytic NOx abatement: Recent advances and emerging trends in the development of photocatalysts

Đồng tác giả

Journal of Cleaner Production

2020

5

Nitrogen Vacancies-Assisted

Enhanced Plasmonic Photoactivities of Au/g‑C3N4

Crumpled Nanolayers: A Novel

Pathway toward Efficient Solar

Light-Driven Photocatalysts

Tác giả chính

INDUSTRIAL &

ENGINEERING

CHEMISTRY

RESEARCH

2019

6

Synthesis of Fe2O3/Pt/Au

Nanocomposite immobilized on g-C3N4 for localized plasmon photocatalytic hydrogen evolution

Đồng tác giả

Applied Surface

Science

2019

7

A novel route to synthesize

C/Pt/TiO2 phase tunable

anatase–Rutile TiO2

for efficient sunlight-driven

photocatalytic applications

Tác giả chính

APPLIED

CATALYSIS

B-ENVIRONMENTAL

2018

8

Engineering the High Concentration of N3C Nitrogen

Vacancies Toward Strong Solar

Light-Driven Photocatalyst-Based

g‑C3N4

Tác giả chính

ACS APPLIED

ENERGY

MATERIALS

2018

9

Reduced Cu/Pt–HCa2Ta3O10

Perovskite Nanosheets for

Sunlight-Driven Conversion of CO2 into Valuable Fuels

Đồng tác giả

ADVANCED

SUSTAINABLE

SYSTEMS

2017

10

Recent advances in the development of sunlight-driven

hollow structure photocatalysts and their applications

Tác giả chính

Journal of Materials

Chemistry A

2015

11

Efficient hollow double-shell

photocatalysts for the degradation of organic pollutants under visible light

and in darkness

Tác giả chính

Journal of Materials

Chemistry A

2015